PhD om kunstmetoder i psykoterapi


Margareta Wärja (1956) er en lisensiert psykoterapist og gruppe psykoterapist, hun har arbeidet med privat praksis i 30 år, og underviser og veileder i kunst-baserte tilnærminger. Hun er medeier i Expressive Arts Inc., Stockholm. Forskningsstudiet omhandler kvinner på vei ut av livmorhalskreft. Dette er et randomisert studie som evaluerer effekter på psykologisk stress. Den viser at kunstmetoder i individuell og gruppebehandling har effekt for denne pasientgruppen.


Margaretha skriver: "Många kvinnor som genomgått behandling för gynekologisk cancer är negativt påverkade av sina sjukdomserfarenheter, såsom kroppsuppfattning, självkänsla, sexualitet och reproduktionsförmåga. Psykologiska effekter av sjukdom behandlingar och fysiska seneffekter är ofta långvariga, en del är livslånga. De har uppmärksammats i tidigare studier inom Klinisk Cancer Epidemiologi (KCE, Karolinska Institutet, Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg)

och visar på behovet av en psykoterapeutisk behandling för denna specifika grupp av

canceröverlevare.


Målet med vår forskning har varit att skapa och utvärdera en korttidsterapi för kvinnor

som varit onkologiskt färdigbehandlade för gynekologisk cancer. Studien startade

med en förberedande kvalitativ fas, som resulterade i avgränsningen av fyra

framträdande problemområden: kroppsbild, sexuell hälsa, rädsla för återfall i cancer

samt existentiella svårigheter. Två separata konstnärligt inriktade psykoterapi-interventioner utformades, den ena i form av en individualterapi och den andra en

gruppterapi.

En musikterapeutisk metod KMR - Korta Musikresor - integrerad med annan

konstnärlig metodik (expressive arts) tillämpades. Ett grundantagande i metodiken är

att kropp och psyke är en sammansatt enhet. Den teoretiska ramen är psykodynamisk

och existentiell med särskild inriktning på implicita och omedvetna (icke verbala)

processer, affekter och affektreglering. Vi avsåg att de psykoterapeutiska

interventionerna skulle kunna ge deltagaren möjlighet att känna och bearbeta material

inom ett brett område av emotionellt lidande förknippat med cancersjukdomen, såsom

sorg, förlust, uppdämda känslor och affekter kring bl.a. rädsla för återfall eller kring

stigma knutna till kroppsupplevelse, sexualitet och kroppsbild.

Våra resultat visade att genomgången terapi inom tre av problemområdena kunde ge

goda förbättringar, såsom en minskning av existentiella svårigheter, förbättrad

kroppsligt välbefinnande och kroppsbild samt sammantaget en ökad livskvalitet.


Effekterna kvarstod vid en uppföljning efter sju månader. Inom området sexuell hälsa fann vi dock ingen eller endast en svag förbättring. Vi fann också att en stödjande terapigrupp kunde ge särskilt goda resultat kring möjligheten att föra fram, bearbeta och acceptera tidigare ofta skambelagda upplevelser, såsom känslan av kroppen som skadad eller främmande förknippat med en låg självkänsla. I samtliga dessa variabler skedde förbättringar. Deltagarna visade vid utvärdering med få undantag en stor tillfredsställelse (särskilt för individualterapin) över att ha deltagit i terapiarbetet.


Vår slutsats är, att konstnärligt inriktad psykoterapi, enskilt eller i grupp, bör kunna

användas i rehabilitering för canceröverlevare inom gynekologisk onkologi för att

minska denna patientgrupps psykologiska svårigheter inom definierade

problemområden samt härigenom bidra till en ökad livskvalitet i stort.

© 2017 by @terapiVERKSTEDET

Tlf: 92219910 - kontakt@terapiverkstedet.no  Kilengaten 18 A, Tønsberg

Norsk forening for kunst- og uttrykkster
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
NFP-logo-liggende.gif